ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HOFLAND DELTAFLEX RUBBERTECHNIEK BV

 

1. Definities

1.1 Verkoper: Hofland Deltaflex Rubbertechniek BV, gevestigd Feithsweg 12, 9356 AS  TOLBERT,

1.2 Koper: de wederpartij van verkoper.

 

2. Totstandkoming

2.1 De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand en bindt de verkoper slechts indien deze is bevestigd door verkoper dan wel doordat de verkoper feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

 

3. Prijzen

3.1 Tenzij een bindende prijs is overeengekomen gelden de prijzen uit de prijslijst van de verkoper geldig op de dag van levering. De verkoopprijzen zijn exclusief O.B., andere belastingen en heffingen, transportkosten en kosten van verzekering.

3.2 De verkoper heeft het recht om stijgingen van kostprijsbepalende factoren door te berekenen.

 

4 . Intellectuele eigendom

4.1 Alle octrooien en/of aanvragen tot octrooien, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, mallen, gereedschappen, software, know-how, werkwijzen, methoden en technieken, die door verkoper zijn ontwikkeld en/of zijn gedeponeerd en/of zijn verkregen en waarvan de klant kennis heeft gekregen, zijn en blijven eigendom van verkoper.

4.2 Het is de klant verboden de intellectuele eigendom van verkoper anders dan ten behoeve van door verkoper geleverde zaken en diensten te gebruiken, te registeren, te deponeren, aan derden bekend te maken of daar anderszins over te beschikken, tenzij verkoper hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, al dan niet onder het stellen van bijkomende voorwaarden.

 

5. Matrijzen, mallen, Spuitplaten

5.1 Bij het aanmaken van klantspecifieke rubber vorm- of stans artikelen is voor het aanmaken van de benodigde matrijzen, stansmessen, spuitplaten of andere gereedschappen een bijdrage verschuldigd in de aanmaak van deze gereedschappen. Deze gereedschappen blijven eigendom van verkoper. De klant kan hierop nimmer aanspraak maken of rechten aan ontlenen, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Er bestaat geen verplichting voor verkoper om de matrijzen, mallen, spuitplaten etc. die zijn aangemaakt voor klantspecifieke rubbervorm- of stans artikelen te onderhouden en er bestaat geen recht op vervanging door verkoper bij beschadiging, breuk of andere vorm van schade of tenietgaan van de matrijzen, mallen, spuitplaten etc. die zijn aangemaakt voor klantspecifieke rubbervorm- of stans artikelen.

 

6. Levering

6.1 Levering vindt altijd plaats af magazijn / af fabriek bij de verkoper. Alle risico’s met betrekking tot de geleverde zaken zijn na levering steeds voor de koper.

6.2 De leveringstijden / termijnen zijn nimmer fatale termijnen. De verkoper heeft altijd het recht in gedeelten te leveren.

6.3 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt, is de koper in verzuim en is de verkoper ter keuze gerechtigd:

(a) de zaken voor rekening en risico van onze koper met een vervoermiddel naar keuze van de verkoper naar het adres van de koper te (doen) vervoeren, dan wel de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan, of

(b) de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht op vergoeding van de door de verkoper geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, te berekenen vanaf moment dat de vordering opeisbaar is.

 

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die aan de verkoper niet kan worden toegerekend op grond van schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting.

7.2 Onder overmacht wordt niet uitsluitend maar in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, verlies of diefstal gereedschappen/materialen etc.,, fabrieksstoornis, staking, blokkades, import- of handelsbeperkingen, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers/aannemers.

7.3 In geval van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de overeenkomst of enig deel daarvan op te schorten of (partieel) te ontbinden, zonder dat zij schadeplichtig wordt.

 

8. Zekerheid

8.1 De verkoper heeft te allen tijde het recht van de koper aanvullende / extra zekerheid te verlangen voor de nakoming van bestaande of toekomstige verplichtingen. Indien de koper weigert of nalaat binnen de door de verkoper gestelde termijn zekerheid te verstrekken, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te worden.

8.2 Voorzover verkoper al zaken aan de koper geleverd heeft, is koper verplicht die uiterlijk binnen 2 werkdagen na het verzoek daartoe aan verkoper terug te geven. Voorts is koper verplicht alle schade, die verkoper door een weigering of nalaten lijdt te vergoeden.

 

9. Betaling

9.1 Alle betalingen dienen bij het afronden van de bestelling te worden gedaan. Dit kan zijn via betaling middels iDeal (NL), Bancontact/Mr.Cash (BE), Paypal, dan wel contant of per pin indien de zending wordt afgehaald te Tolbert.

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door de verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper aan alle verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

10.2 Wanneer uit door de verkoper geleverde zaken een nieuwe zaak wordt gevormd, rust het eigendomsvoorbehoud van verkoper ook op die nieuw gevormde zaak. Koper houdt de nieuw gevormde zaak dan voor verkoper. Koper wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat deze aan alle verplichtingen, met name alle betalingsverplichtingen, heeft voldaan.

10.3 De koper is verplicht om alle door de verkoper geleverde zaken apart en gescheiden van andere zaken te houden evenals identificeerbaar als geleverd door verkoper op te slaan en te bewaren, zodat er geen vermenging kan ontstaan en verkoper te allen tijde het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen. 10.4 De koper zal de geleverde zaken behandelen als een goed bewaarder/huisvader. Koper zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Koper zal verkoper op eerste verzoek namen en adressen van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal koper op eerste verzoek ten gunste van verkoper een stil pandrecht vestigen op de vorderingen die ontstaan op de verzekeraar.

 

11. Kwaliteit en reclames

11.1 De koper is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst. Het tegenbewijs ligt dan uitdrukkelijk bij koper. De koper is gehouden eventuele klachten over het door de verkoper geleverde binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk bij de verkoper in te dienen. Dit geldt eveneens voor niet bestelde geleverde artikelen. Indien het een uiterlijk niet zichtbaar gebrek betreft, is de koper gehouden klachten over het door de verkoper geleverde binnen 8 (acht) dagen na het constateren van het gebrek, doch in ieder geval binnen 3 (drie) maanden na levering schriftelijk bij de verkoper in te dienen.

11.2 Reclames met betrekking tot aantallen, maten, gewichten, kwaliteit en andere gebreken moeten onmiddellijk, voorzover de aard van de zaken dat met zich brengt en in andere gevallen, binnen 8 dagen na levering van de zaken schriftelijk bij verkoper te worden ingediend.

11.3 De verkoper is niet verantwoordelijk voor geringe afwijkingen tussen de door de verkoper opgegeven en de werkelijke nummers, soorten, maten, aantallen, kleuren, afbeeldingen en/of andere gegevens, tenzij daardoor een wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de zaken.

11.4 De koper dient een binnen de bedrijfstak gebruikelijke tolerantie van 10% op de leveringsomvang, dan wel een overeengekomen tolerantie te accepteren.

11.5 Zaken kunnen slechts aan verkoper retour gezonden worden, indien verkoper daarmee en met de wijze van verzending heeft ingestemd. De zaken blijven voor risico van koper.

11.6 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de koper opschorten.

 

 

12. Aansprakelijkheidsbeperking / Productaansprakelijkheidrisico

12.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6:185 BW is verkoper voor kopers niet tot verdergaande schadevergoeding gehouden dan herstel of de vervanging van de geleverde zaken of terugbetaling van het factuurbedrag ex BTW.

12.2 De verkoper is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper, niet aansprakelijk voor door de koper of door derden geleden directe of indirecte schade gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade veroorzaakt door ondergeschikten, hulppersonen en/of onderaannemers - ook al is die aan hun opzet en/of grove schuld te wijten - en schade veroorzaakt door gebruik van hulpzaken.

12.3 De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken ex BTW of in het geval van een dekking door de verzekeraar van verkoper tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.

12.4 Indien de koper de geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door verkoper geleverde zaken nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is koper verplicht zich adequaat tegen het

productaansprakelijkheidrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op eerste verzoek zal een kopie van de desbetreffende polis worden toegezonden.

12.5 Alle verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. De koper vrijwaart verkoper verder ook tegen alle aanspraken van derden.

 

 

13. Ontbinding

13.1 In alle gevallen waarin de verkoper met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met de koper ontbindt, is de koper verplicht alle schade, kosten en winstderving te vergoeden. Tevens dient de koper alle geleverde zaken aan de verkoper te retourneren. De zaken blijven voor risico van de koper totdat de verkoper die heeft ontvangen en goedgekeurd.

13.2 De verplichting uit 11.1 geldt niet indien de verkoper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 5 heeft ontbonden.

 

14 Annulering

Annulering van een opdracht door de koper is in beginsel niet mogelijk, behoudens nadrukkelijke toestemming van de verkoper. Indien de koper een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook is, kan de verkoper alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, onderdelen, opslag, en dergelijke) in rekening brengen, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Door de koper zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 30% (dertig procent) tot 100% (honderd procent) een en ander afhankelijk van reeds verrichte leveringen / werkzaamheden door de verkoper, van het orderbedrag, te vermeerderen met BTW (indien van toepassing).

 

15. Inbreuk op rechten van derden

15.1 Voorzover de verkoper krachtens overeenkomst zaken produceert op aanwijzingen en tekeningen of met behulp van matrijzen of vormen van de koper, garandeert de koper dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt. Een inbreuk geeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Enkele producten die verkoper in haar webshop aanbiedt, is ontwikkeld in opdracht van een afnemer. Deze heeft verkoper toestemming gegeven om dit product aan te bieden middels haar webshop. Verkoper is nimmer aansprakelijk wanneer achteraf blijkt dat het eigendomsrecht of patent van derden hiermee is geschonden.

15.2 De koper vrijwaart de verkoper te allen tijde voor alle aanspraken van derden-rechthebbenden in verband met de inbreuk.

 

16. Bijzondere zaken

16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de verkoper het recht bijzondere zaken, die voor koper worden gemaakt, ook voor derden te maken.

16.2 De koper moet monsters van bijzondere zaken keuren binnen 14 dagen na verzending. Indien verkoper na 14 dagen geen afkeurend bericht heeft ontvangen, gelden de monsters als goedgekeurd.

16.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn en blijven alle modellen, matrijzen, monsters, vormen, tekeningen en alle andere apparatuur en aanwijzingen in verband met het maken van bijzondere zaken eigendom van verkoper.

16.4 Kosten van vervanging, reparaties en onderhoud van de matrijzen komen voor rekening van de koper.

16.5 Tekeningen, know how en ontwerpen die de verkoper aan de koper ter beschikking heeft gesteld, mogen zonder schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of kenbaar gemaakt worden. Zij moeten onmiddellijk na gebruik aan de verkoper worden geretourneerd. Door enkele overtreding van deze bepaling verbeurt de koper ten behoeve van verkoper een onmiddellijke opeisbare boete van € 50.000,00 per keer en van € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

16.6 De verkoper heeft het recht matrijzen te vernietigen, ongeacht of zij eigendom zijn van verkoper of van de koper, indien die 2 jaar niet zijn gebruikt. De verkoper zal de koper 3 maanden voor afloop van de 2 jaar termijn van het voornemen tot verschrotting in kennis stellen.

 

17. Toepasselijk recht

17.1 Op alle geschillen die tussen verkoper en koper ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, tenzij verkoper op grond van de wet ook voor een andere bevoegde rechtbank kan kiezen.

18. Retouren

18.1 Koper kan binnen 8 dagen na verzending van de goederen, de goederen in enkele gevallen retourneren. Goederen die speciaal van de rol zijn gesneden of aangebroken rollen kunnen niet worden getourneerd. Ook goederen die gemonteerd zijn geweest kunnen niet worden geretourneerd.

18.2 Goederen kunnen enkel worden geretourneerd na akkoord van verkoper. Hiertoe kan koper via de website een verzoek doen onder de link klantenservice-retour (onder aan de pagina). Hierbij dient de koper de reden van retour op te geven. Indien verkoper akkoord is, kan koper middels RMA nummer, welke hij van verkoper ontvangt, de goederen retour sturen.

18.3 Retourzendingen zonder voormeldingen of akkoord, worden NIET in behandeling genomen.

18.4 Niet alle goederen kunnen worden geretourneerd, zoals producten die van de rol worden gesneden. Dit staat in de meeste gevallen excpliciet bij de verkoopomschrijving vermeld.

18.5 Tenzij het een foutieve levering van verkoper betreft, worden berekende vrachtkosten NIET gecrediteerd. Vrachtkosten van de retourzending komen ook ALTIJD voor rekening van de koper. Een bestelling bij onze webshop maakt dat u op de hoogte bent van deze regel en hierdoor kunt u in geval van retour hierover niet met ons in discussie gaan.